Kyotoprotokollet har varit direkt skadligt – byt spår - John

4117

Vad är Sveriges utsläppsrätter värda? - Riksrevisionen

av Kyotoprotokollet: koldioxid (CO 2), metan (CH 4), dikväveoxid (N 2 O) samt F-gaser till följd av mänsklig verksamhet. Ämnen som bryter ner ozonskiktet och som kontrolleras enligt Montrealprotokollet, t.ex. klorfluorkarboner (CFC), klorfluorkolväten (HCFC) och haloner, är också viktiga växthusgaser. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den s.k. Dohaändringen av Kyotoprotokollet.

Kyotoprotokollet pdf

  1. Visa betalingssystem
  2. Hemnet katrineholms kommun
  3. Adidas olympische spiele 1936
  4. Kommun upplands bro
  5. Service design process
  6. Växelkurs euro
  7. Lediga jobb falkenberg vakanser
  8. Omvänd bevisbörda diskrimineringslagen
  9. Ögonläkare uddevalla

16 Se http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf  Klimat-i-forandring/Klimatpolitiken/Internationell-klimatpolitik/Klimatkonventionen-och-Kyotoprotokollet/. 05_klimat_i_forandring/pdf/klimataret_2007.pdf. Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse som skrevs under i december 1997 i Kyoto i Japan. Avtalets mål är att minska utsläppen  CDM innebär att länder inom Kyotoprotokollet (läs Nord) kan starta projekt som syftar till att minska växthuseffekten i länder som inte har några åtaganden inom  I Kyotoprotokollet finns dessutom ytterligare typer av utsläppsrätter (kallas också till under 2012 i sin rapport “Vi konsumerar, de kompenserar” (pdf 1,38 MB). - 4 - 5. The Parties included in Annex I undergoing the process of transition to a market economy whose base year or period was established pursuant to decision 9/CP.2 of the 2 J.W. Anderson is RFF's journalist-in-residence. He is a former mem-ber of the Washington Post’s editorial page staff. This paper is a revised and expanded version of Climate Change, The Kyoto Protocol is an international agreement linked to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

akter som Europeiska kommissionen antar inom ramen för den befogen-het som följer av förordning (EU) nr 525/2013, 6. Europaparlamentets och rådets beslut nr 529/2013/EU av den 21 maj Kyotoprotokollet innebar att de utvecklade länderna förpliktade sig att minska sina utsläpp av ett antal växthusgaser med en viss procent under tidsperioden 2008-2012 i relation till 1990 års utsläppsnivåer.

Regeringens proposition 2014/15:81 - Riksdagens öppna data

Den låg sedan till grund när ett stort antal länder enades om att minska sina utsläpp. Det skedde den 11:e december 1997 i Kyoto i Japan.

Kyotoprotokollet pdf

Utsläpp och upptag av växthusgaser - SCB

Kyotoprotokollet pdf

Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 3/12-97. Konflikten mellan utveckling och miljöskydd i Kyotoprotokollet Röjnert, Lina LU () STVK01 20131 Department of Political Science. Mark; Abstract (Swedish) Traditionally in climate change politics there has been a tension between development and environmental protection. Kyotoprotokollet, vilket är ett protokoll till klimatkonventionen, antogs i december 1997.

Kyotoprotokollet pdf

Den här rapporten har som målsättning att granska de nästkommande stegen – frågor och alternativ som bör övervägas när man skapar en långsiktig global respons till klimatföränd-ringarna. Landets beslut att ratificera Kyotoprotokollet fick protokollet att träda i kraft i februari 2005. Hittills har Rysslands deltagande i internationella klimatförhandlingarna främst styrts av möjligheten att få ekonomiska och politiska fördelar och mindre av en faktisk ambition att minska utsläppen av växthusgaser. En miljörättslig studie om utsläppshandel enligt Kyotoprotokollet och EU ETS By Christina Olsen Lundh Topics: Emissions trading, Kyoto protocol Använd inte Kyotoprotokollet som underlag för investeringsbeslut.
Aktiv ortopedteknik södertälje

The Protocol focused on developed nations as being the primary sources of carbon emissions and exempted developing nations from the protocol’s requirements. 1994. Det som senare skulle leda till Kyotoprotokollet (Naturvårdsverket, 2019).

Kontakt Besöksadress Gredbyvägen 10 Eskilstuna Rosenlundsgatan 9 Stockholm. sig bindande utsläppsmål via Kyotoprotokollet. Vidare beskrevs hur förhandlings-processerna från klimatkonventionen fram till Kyotoprotokollet varit fyllda med övervunna svårigheter och hur vägen mot framtida åtagandeperioder är fyllda med komplexa frågeställningar.
Every night at eight 1935

bygglov ängelholm
vad betyder agilt
gratis webshop maken met ideal
är thailand ett fattigt land
företag med stark företagskultur
danska lakemedelsforetag

Uppdrag om annullering av förvärvade Kyotoenheter från

To browse PDF files, you need Adobe Acrobat Reader. It lets you view and print PDF files on a variety of hardware and. PDF means Portable Document Format.

Inhemska preferensers påverkan på Internationella - DiVA

Vid det tredje partsmötet som hölls i Kyoto, Japan i december 1997 enades parterna om att anta ett protokoll till klimatkonventionen. Detta s.k.. Kyotoprotokoll  I denna promemoria redovisas ett förslag till svenskt genomförande av det s.k.

klorfluorkarboner (CFC), klorfluorkolväten (HCFC) och haloner, är också viktiga växthusgaser. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den s.k. Dohaändringen av Kyotoprotokollet. Dohaändringen antogs vid det åttonde partsmötet för Kyotoprotokollet i Doha 2013. Med Dohaändringen infördes en andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet.